WARUNKI GWARANCJI

1. Serwis udziela 6 miesięcy gwarancji od daty odbioru sprzętu na wymienione lub naprawione części.

2. Usterki lub wady naprawionego sprzętu wynikające z nieprawidłowego działania wymienionych/naprawionych części ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie.

3. Serwis ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym została reklamacja złożona. (Podstawa prawna: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. Odpowiedź zostanie przekazana (sms, e-mail lub telefonicznie) na numer lub adres wskazany przez klienta podczas naprawy odpłatnej.

4. Czas napraw gwarancyjnej zależy od typu sprzętu i rodzaju uszkodzenia. (Podstawa prawna: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU z 2002 r. Nr 141) ale standardowo nie przekracza on 14 dni roboczych.

5. Klient nie może żądać zwrotu pieniędzy za wadliwie wykonaną usługę, dopóki jest możliwa naprawa.

6. Przyjęcie sprzętu do naprawy gwarancyjnej będzie możliwe tylko po okazaniu czytelnej karty gwarancyjnej bez zmian i wpisów osób trzecich.

7. Serwis może odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku naruszenia plomb.

8. Gwarancja traci ważność w przypadku eksploatacji sprzętu niezgodnej z instrukcja dostarczoną przez producenta.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych tj. wady spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i innymi, które spowodowane zostały działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedostanie się do wnętrza sprzętu ciał obcych takich jak piasek, ciecz itp.)

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używanie wadliwych akcesoriów tj. uszkodzenia sprzętu z powodu użytkowania uszkodzonych kart pamięci, ładowarek, kabli itp.

Copyright by www.njfoto.eu - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt