REGULAMIN

1. Pracownik serwisu przyjmujący sprzęt do naprawy nie ma obowiązku precyzyjnego określenia stanu technicznego, usterek sprzętu i kosztów naprawy. Szczegółowa ocena usterek i stanu technicznego sprzętu dokonywana jest przez serwis w momencie wykonania ekspertyzy.

2. Podjęcie naprawy następuje po otrzymaniu zgody klienta na jej dokonanie i zaakceptowaniu kosztów.

3. Ekspertyza i wycena kosztów naprawy standardowo jest wykonywana do 7 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym sprzęt został przyjęty. Koszt ekspertyzy i wyceny wynosi do 30zł w przypadku aparatów kompaktowych, lamp błyskowych i do 50zł w przypadku lustrzanek, obiektywów i lamp studyjnych (koszt zależny do stopnia ingerencji). Wycena wstępna wpisana na potwierdzeniu przyjęcia nie jest wiążąca. Wycena naprawy ważna jest przez 3 dni od daty wysłania.

4. W przypadku sprzętu zalanego płynami pobierana jest opłata 50zł za aparat kompaktowy/80zł za lustrzankę jako koszt ekspertyzy i wyceny naprawy (płatne z góry), która będzie wliczona w koszty naprawy w przypadku wyrażenia zgody na naprawę.

5. Standardowy czas naprawy wynosi do 14 dni roboczych od otrzymania decyzji od klienta. Może się on wydłużyć jeżeli konieczne będzie sprowadzenie wymaganych części z zagranicy o czym poinformujemy i uzgodnimy termin indywidualnie.

6. W przypadku rezygnacji z usług serwisu klient zobowiązany jest poinformować serwis minimum 2 dni robocze przed planowanym odbiorem sprzętu.

7. W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie jej trwania (po wcześniejszym wyrażeniu zgodny na jej wykonanie) klient zobowiązany jest pokryć koszt części zamówionych przez serwis, koszt ekspertyzy oraz koszty za czynności wykonane przy powierzonym sprzęcie w czasie od zgody do rezygnacji z naprawy.

8. Serwis nie przyjmuje do naprawy sprzętu w częściach (zdemontowanego przez klientów, inne serwisy lub osoby trzecie). W szczególnych przypadkach serwis może podjąć się naprawy takiego sprzętu uprzednio uzgadniając z klientem szczegółowe warunki naprawy.

9. Po wykonaniu ekspertyzy lub wyceny kosztów naprawy, stan wizualny i działanie niektórych elementów oraz podzespołów sprzętu może odbiegać od stanu sprzed wykonania ekspertyzy lub wyceny kosztów naprawy. Dotyczy to w szczególności sprzętu z trwałymi uszkodzeniami mechanicznymi (z przemieszczonymi lub urwanymi elementami których nie da się poskładać w identyczny sposób ze względu na uszkodzenia ), zalanego cieczami i zanieczyszczonego piaskiem (w celu dokładnego zdiagnozowania może istnieć konieczność częściowego wyczyszczenia niektórych elementów, co może spowodować zmiany w dotychczasowym działaniu sprzętu).

10. Na zakres wykonanej usługi przysługuje gwarancja na okres 6 miesięcy. Warunki gwarancji dostępne do wglądu na tablicy i stronie www.njfoto.eu. Serwis nie udziela gwarancji na zalane podzespoły wyczyszczone na życzenie klienta. W określonych przypadkach mogą ulec zmianie po pisemnej akceptacji obu stron.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i dochody utracone przez klientów związane z nieprawidłowym działaniem sprzętu fotograficznego naprawianego w naszym serwisie.

12. Zasady czyszczenia matryc dostępne są do wglądu na tablicy i stronie www.njfoto.eu

13. W przypadku niektórych napraw serwis może pobrać zaliczkę na poczet zleconej usługi.

14. Serwis nie ma obowiązku wydawania uszkodzonych części.

15. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od napraw informując o przyczynie odmowy.

16. W przypadku odbioru sprzętu z serwisu bez potwierdzenia przyjęcia wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość odbierającego w celu spisania danych.

17. W przypadku nie odebrania sprzętu po wykonanej usłudze przez okres 30 dni, klient ponosi koszty magazynowania sprzętu w wysokości 2zł + VAT za każdy kolejny dzień przechowywania.

18. Sprzęt nie odebrany z naprawy w ciągu 90 dni od daty wykonania naprawy / ekspertyzy zostaje zezłomowany w celu pokrycia kosztów.


Obowiązuje od 04.01.2012r.

Copyright by www.njfoto.eu - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt